Konkurs plastyczny – Akcja Segregacja!

12 maja 2014

Regulamin Konkursu Plastycznego
„Akcja Segregacja!” 

I. Organizator:

Organizatorem Konkursu jest Naukowe Koło Chemików Studentów Politechniki Gdańskiej.

II. Cel:

Celem konkursu jest prezentacja ciekawych pomysłów odnośnie zagospodarowania odpadów. Pokazanie jak w łatwy i skuteczny sposób można utylizować śmieci. Liczy się pomysł i ciekawe jego przedstawienie.

III. Kategorie wiekowe:

1. Dziecięca – szkoły podstawowe;

2. Młodzieżowa – szkoły gimnazjalne + szkoły średnie;

IV. Warunki uczestnictwa:

1. Konkurs przeznaczony jest dla wszystkich uzdolnionych plastycznie osób i ma charakter otwarty.

2. Uczestnictwo w konkursie jest bezpłatne.

3. Prace w rozmiarze A3 należy wykonać na miejscu w salach Politechniki Gdańskiej za pomocą dowolnych farb, akwareli lub dostarczyć osobiście w dniach środa 21.05.2014 – sobota 24.05.2014r do godziny 11:00.

4. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi 24 maja 2014 r.

5. Oceny prac i kwalifikacji na wystawę dokona Naukowe Koło Chemików Politechniki Gdańskiej.

6. Przewiduje się nagrody rzeczowe dla autorów najbardziej interesujących fotografii oraz wyróżnienia.

7. Ogłoszenia wyników konkursu nastąpi dnia 24 maja 2014 r. w salach Politechniki Gdańskiej ok. godziny 12:00.

8. Autorzy prac, którzy zechcą uczestniczyć w otwarciu wystawy z wręczeniem nagród przyjeżdżają na własny koszt.

9. Ilość prac: każdy autor może nadesłać do 10 prac w dowolnej technice.

10. Prace powinny być wykonane na arkuszach A3.   

11. Do prac powinna być dołączona kartka zawierająca: imię i nazwisko autora, adres do korespondencji z kodem pocztowym, numer telefonu, kategorie wiekową.

12. Prace nie spełniające regulaminu nie będą podlegały ocenie.

13. Prace należy przynosić na adres:

Naukowe Koło Chemików Studentów Politechniki Gdańskiej

Wydział Chemiczny PG

ul. Narutowicza 11/12

80-233 Gdańsk

V. Ocena prac:

1. Oceny prac dokona Jury powołane przez organizatorów.

2. Jury będzie zwracało uwagę na zgodność tematyczną, metodę ujęcia tematu, pomysłowość.

3. Autorzy najlepszych prac otrzymają nagrody.

VI. Nagrody:

I nagroda – plecak

II nagroda – piłka do siatkówki

III nagroda – kubek termiczny

Wyróżnienia – gadżety CIEE

 Jury zastrzega sobie inny podział nagród.

VII. Postanowienia ogólne:

1. Zgłoszone prace mogą być wykorzystane przez Organizatora Konkursu z pominięciem autorskich praw majątkowych (honorarium), ale z podaniem imienia i nazwiska autora.

2. Wszystkie nadesłane prace konkursowe nie podlegają zwrotowi uczestnikom konkursu.

3. Udział w konkursie oznacza jednocześnie akceptację niniejszego regulaminu