2004

Letni Obóz Naukowy NKCh 2004

Celem obozu było zapoznanie uczestników z problemami ekologicznymi na obszarze Nadmorskiego Parku Krajobrazowego i jego otuliny oraz uczestnictwo w rozwiązywaniu tych problemów. Zgodnie z programem studiów na Wydziale Chemicznym Politechniki Gdańskiej ocena możliwości bardziej przyjaznego dla środowiska funkcjonowania go spodarki w strefie wybrzeża stanowi ważny element szkolenia pozauczelnianego studentów, realizowany m.in. przez organizowanie obozów naukowych.

Podczas letnich obozów naukowo-badawczych, uwzględniających technologię produkcji w danym regionie, studenci weryfikują wiedzę teoretyczną i konfrontują ją z zapotrzebowaniem na badania naukowe. Studenci starszych lat często kontynuują problematykę, z którą zetknęli się w czasie obozu w pracach dyplomowych, zaś absolwenci podejmują w odpowiadającej dyscyplinie prace doktorskie. Aktywne uczestnictwo w obozie i przygotowanie sprawozdania jest podstawą do zaliczenia praktyki wymaganej programem studiów. Uczestnicy obozów Naukowego Koła Chemików już jako absolwenci Politechniki Gdańskiej są lepiej przygotowani do wejścia na rynek pracy.

Ważnym zadaniem obozu naukowego jest integracja studentów różnych lat i różnych kierunków dyplomowania. Integrację wspomaga m.in. rekreacyjno-sportowa strona każdego z obozów, jak np. wyszkolenie żeglarskie.

Przez pierwsze trzy dni uczestnicy obozu zapoznali się z problematyką badawczą poprzez wykłady, seminaria i zajęcia praktyczne w laboratorium oraz hali technologicznej na Wydziale Chemicznym Politechniki Gdańskiej. Weryfikowali procedury metod analitycznych, a także przygotowali aparaturę, sprzęt i wyposażenie do zainstalowania w laboratorium polowym, organizowanym na
terenie Grupowej Oczyszczalni Ścieków w Swarzewie.

Kolejne dwa tygodnie przeznaczone były na zajęcia w terenie połączone z praktycznym szkoleniem żeglarskim. Studenci podzieleni zostali na trzy grupy problemowe: olejową, ściekowo-osadową oraz wodną.

Zadania Grupy olejowej (opiekun: prof. dr hab. inż. Jan Hupka) obejmowały:

  • wpływ mechanizacji mycia naczyń w punktach żywienia zbiorowego na jakość ścieków odprowadzanych do kanalizacji, w tym badanie poziomu zdyspergowania olejów i tłuszczów i stężenia fosforanów,
  • przeprowadzenie ankiety nt. sposobu postępowania i możliwości zagospodarowania zużytego oleju smażalniczego z sezonowych punktów gastronomicznych oraz restauracji i barów celem rozpoznania poprawy sytuacji w stosunku do dwóch ubiegłych lat.

Zadania Grupy ściekowo-osadowej (opiekunowie: mgr Stanisław Cytawa i dr inż. Robert Aranowski) obejmowały:

  • badania fermentacji osadów ściekowych z wykorzystaniem przewoźnej instalacji pilotażowej reaktora cyklonowego ASH,
  • badanie współkompostowania osadów ściekowych z selektywnie gromadzoną frakcją biodegradowalną odpadów komunalnych,

Zadania Grupy wodnej (opiekun: mgr inż. Sebastian Misiuk) obejmowały:

  • rozpoznanie lokalizacji zagłębień porefulacyjnych w Zatoce Puckiej (wyznaczenie pionowego profilu pH, temperatury, zasolenia i zawartości tlenu),
  • badania wody i osadów dennych, w tym stan osadów dennych w zagłębieniach porefulacyjnych.

W czasie szkolenia i rejsów jachtami lokalizowano obszary zagrożeń ekologicznych, wykonywano pomiary fizykochemiczne, pobierano próby wody i osadów dennych. Miejscem zakwaterowania uczestników była Błękitna Szkoła we Władysławowie. Portem dla łodzi żaglowo-wiosłowej Drużyna oraz dwóch jachtów Nefryt był Puck. Kierownikiem wyszkolenia żeglarskiego był mgr Jakub Pankowski.

Sprawozdanie z Obozu dostępne jest w postaci pliku .pdf.