2006

Letni Obóz Naukowy NKCh 2006

Celem obozu było zapoznanie uczestników z problemami ekologicznymi na terenie Nadmorskiego Parku Krajobrazowego oraz aktywne uczestnictwo w ich rozwiązywaniu, a także weryfikacja zdobytej wiedzy teoretycznej w praktyce. Podczas letnich obozów naukowych studenci zdobywają doświadczenie naukowe i często kontynuują podjętą na obozie tematykę w dalszej karierze naukowej. Jednocześnie uczestnicy przyczyniają się do poprawy stanu badanego obszaru, poprzez przyjmowanie zleceń okolicznych władz w zakresie wykonywanych badań. Sporządzenie raportu końcowego z działań i wyników otrzymanych z przeprowadzonych obserwacji staje się pomocne przy poprawie stanu środowiska na tym obszarze.

Integracja studentów różnych lat i kierunków dyplomowania pozwala na wymianę zdobytych w czasie studiów doświadczeń, wiedzy i umiejętności. Jest ona wspomagana również poprzez zajęcia sportowo – rekreacyjne, w ramach których uczestnicy zdobyli wyszkolenie żeglarskie potwierdzone otrzymaniem uprawnień w postaci patentu żeglarskiego. Studenci wykazują dużo entuzjazmu w tym względzie i bardzo chętnie zdobywają doświadczenie żeglarskie.

Uczestnicy obozu zostali podzieleni na 3 grupy: wodną, olejową i bioodpadową, z których każda kierowana była przez wyłonionego z niej kierownika, kontrolującego postępy prac badawczych. Każda z grup realizowała zadania wyznaczone w programie obozu:

Grupa Wodna:

 • badanie stanu Zatoki Puckiej, w tym:
  • przekrój pionowy pH, temperatury, zawartości tlenu w wodzie w wybranych punktach (np. doły porefulacyjne ),
  • charakterystyka osadów dennych,
  • eutrofizacja wód (zakwity glonów),
 • identyfikacja źródeł zanieczyszczeń i charakterystyka wody w rzece Czarna Wda,
 • charakterystyka ścieków dopływających do oczyszczalni w Jastrzębiej Górze.

Grupa Olejowa:

 • zagospodarowanie zużytych olejów i minimalizacja zanieczyszczeń Bałtyku olejami, w tym:
  • zagospodarowywanie zużytych tłuszczów jadalnych,
  • charakterystyka zaolejonych wód z jednostek pływających,
  • badania symulantów ropy naftowej w rozlewach olejowych na wodzie,
 • charakterystyka ścieków produkowanych przez zakłady przetwórstwa rybnego oraz rozpoznanie sposobów ich neutralizacji.

Grupa Bioodpadowa:

 • zagospodarowanie odpadów komunalnych z miast i miejscowości w obrębie Nadmorskiego Parku Krajobrazowego.

Oprócz tego, każdy uczestnik brał udział w szkoleniu w zakresie poboru prób wody morskiej i osadów dennych z różnych jednostek żaglowych i motorowych.
 

Sprawozdanie z Obozu dostępne jest w postaci pliku .pdf.